Home Privacy policy

Privacy policy

Privacyverklaring van Vereniging Tandartsen voor Orthodontie

versie: 201908-01
datum: 1 augustus 2019

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (hierna: “de VTvO” ) verwerkt van haar leden, donateurs of andere (zakelijk) particuliere betrokkenen.


Indien u lid wordt van de VTvO, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de VTvO verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (zie artikel 8 voor contactgegevens) De functionaris leden-/donateurbeheer is bereikbaar via ledenadministratie@vtvo.nl


2. Welke gegevens verwerkt de VTvO en voor welk doel
(zie voor uitgebreide weergave het “Overzicht van Verwerkingsactiviteiten”)

2.1. In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.1.1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
2.1.2. adresgegevens eventueel postadres;
2.1.3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
2.1.4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn en worden omschreven in het “Overzicht Verwerkingsactiviteiten”.


2.2. De VTvO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens o.a. voor de volgende doeleinden:


2.2.1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
2.2.2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van administratieve documenten, nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de VTvO;
2.2.3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, betalingen voor congressen/seminars en/of afgenomen diensten af te wikkelen.


2.3. Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de VTvO en u te informeren over de ontwikkelingen van de VTvO


2.4. Aanvullende persoonsgegevens van OK Register deelnemers:


2.4.1. ten behoeve van de accreditatie administratie worden gegevens vastgelegd over welke
verplichtingen (zie Kwaliteitsregelement) wel of niet zijn vervuld en of deze voldoen aan de
gestelde eisen;
2.4.2. ten behoeve van het op de juiste manier van verwerken van de status van geaccrediteerd OK
Register deelnemer worden extra gegevens bijgehouden. DIt betreft de AGB-code, een
status indicator en een overzicht met vervulde verplichtingen;
2.4.3. van geaccrediteerde OK Register deelnemers worden praktijknaam, naam, adres en
websitelink getoond op het publieke deel van de website. Geaccrediteerde OK Register
deelnemers die daar geen prijs op stellen kunnen een verzoek tot verwijdering van deze
gegevens van het publieke deel van de website indien bij de administratie via
ledenadministratie@vtvo.nl.


3. E-mail berichtgeving (opt-out):


De VTvO gebruikt uw naam en e-mailadres o.a. om u haar e-mail nieuwsbrief met berichten van het bestuur,
verenigingsmededelingen, informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het
lidmaatschap van de VTvO. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan
de mailing.


4. Bewaartermijnen


De VTvO bewaart uw persoonsgegevens gedurende de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijn van 7
jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers


5.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VTvO passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
5.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de VTvO gebruik van diensten van derden,
zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkers-overeenkomst.


6. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten


6.1. Via de ledenadministratie van de VTvO kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VTvO zal uw verzoek in behandeling nemen en
u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren;

6.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie;
6.3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de VTvO uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Coördinator Informatieveiligheid;
6.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan
onze administratie via ledenadministratie@vtvo.nl.


7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij
adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


8. Contactgegevens

Volledige naam Vereniging Tandartsen voor Orthodontie
Adres Waaldijk 40, 4171 CE Herwijnen
Adres administratie Keizershof 13, 6834 DG Arnhem
Telefoon administratie 06 123 69 24
E-mail ledenadministratie@vtvo.nl
Kamer van Koophandel 40483144
Coördinator Informatieveiligheid Penningmeester van de vereniging